Gestió Auxiliar de Personal
Curs per a tothom

Hores: 90

Sector: comerç
Categoria: Gestió RRHH
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 18/09/2018
Data de finalització: 29/11/2018
Dies: dimarts i divendres
Horari: 16:00 a 20:00H
Objectius:

Organitzar la informació referent als processos de captació, selecció,comunicació interna,formació, desenvolupament i compensació i beneficis, utilitzant les eines informàtiques proporcionades

Preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, formació i desenvolupament dels recursos humans, atenent a criteris i normes de qualitat.

Elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la  situació laboral utilitzant els mitjans informàtics més habituals.

Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, de la  cotització a la Seguretat Social i de les retencions a compte de l'IRPF,demostrant rigor i contemplant la normativa corresponent.

Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de l'activitat laboral dels empleats observant la legislació vigent i les normes de comunicació interna establertes.

Metodologia:
Programa:

1.     Normativa laboral i d' organització de les relacions laborals a l'empresa

1.1.   Normes laborals constitucionals

1.2.   Els estatuts dels treballadors

1.3.   Llei General de la Seguretat Social

1.4.   Convenis Col·lectius

2.     Contracte de treball

2.1.   Requisit

2.2.   Parts dels contractes: Treballador. Empresari

2.3.   Formes del Contracte

2.4.   Validesa

2.5.   Durada

2.6.   Modalitats de Contracte

2.7.   Obtenció dels models de contractes mitjançant les pàgines oficials de l'administració

2.8.   Cumplimentació de contractes amb mitjans informàtics

2.9.   Comunicació de les modalitats de contractació laboral

2.10.La jornada de treball

2.11.Modificació del contracte

2.12.Suspensió contractual del contracte

2.13.Extinció del contracte

2.14.Acomiadament objectiu

2.15.Acomiadament col·lectiu

2.16.Acomiadament disciplinari

2.17.Finiment

3.     Retribució i actuació davant la Seguretat Social

3.1.   Estructures salarials

3.2.   Estructures del rebut de salari

3.3.   Salari mínim interprofessional

3.4.   Pagament del salari: temps, lloc i manera

3.5.   Garanties salarials

3.6.   Règim de la Seguretat Social

3.7.   Inscripció de l'empresa a la Seguretat Social

3.8.   Període de formalització, liquidació i pagament

3.9.   Responsabilitat de l'empresari davant la Seguretat Social

3.10.Sistema electrònic de comunicació de dades. Autorització. Funcionament. Cotització

3.11.Infraccions

3.12.Sancions

3.13.Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics

3.14.Actualitzacions de taules, barems i referències de dades als treballadors

3.15.Creació de fitxers per remissió electrònica a la Seguretat Social i a entitats financeres

 4.     Gestió de Recursos Humans

4.1.   Selecció de personal

4.2.   Formació de Recursos Humans

4.3.   Control de personal

4.4.   Aplicacions informàtiques per la gestió de Recursos Humans

4.5.   Fonaments i principis bàsics d'un model de qualitat total

4.6.   Normes de protecció de dades

4.7.   Prevenció de riscos laborals

4.8.   Normes bàsiques de protecció del medi ambient a l'àmbit laboral