Comptabilitat Avançada
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 60

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalització: properament
Dies: a determinar
Horari: a determinar
Objectius:

Donar una visió global i integradora de la Comptabilitat. Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres.Definir la relació entre Comptabilitat i finances.

Objectius específics:

  •     Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants
  •      Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos
  •     Enfocar la Comptabilitat cap els seus objectius de informació final
  •     Identificar, estudiar i analitzar la relació entre Comptabilitat i fiscalitat
  •      Analitzar les conseqüčncies fiscal de les decisions comptables
  •      Aconseguir una autonomia important de l’alumne en el camp comptable

Metodologia:
Programa:

1.  Recordatori de conceptes generals

1.1. Cas prŕctic

2. Immobilitzat

2.1. Valoració dels immobilitzats

2.2. Amortització

2.2.1 Comptabilització

2.2.2. Normativa fiscal de valoració

3. Provisions i deterioraments de valor

3.1.  Concepte de provisió i de deteriorament de valor

3.1.1. El principi de prudčncia

3.2. Principals provisions en el PGC

3.2.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.3. Principals deterioraments de valor en el PGC

3.3.1. Tractament comptable inicial i posterior

3.4. Regulació de les provisions i deterioraments en el impost de Societats

3.4.1. Provisions i deterioraments deduďbles i no deduďbles

4. Moneda estrangera

4.1. Concepte d’operació en moneda estrangera

4.1.1. Distinció d’operació en moneda estrangera i operacions amb l’exterior

4.2. Problemŕtica comptable de les operacions am moneda estrangera

4.2.1 Diferčncies de canvi

4.2.2. Partides monetŕries i no monetŕries

4.3. Tractament comptable de les operacions

4.3.1. En el moment de realitzar-se

4.3.2. En el moment final Ajustament al final d’exercici

5. Valors mobiliaris

5.1. Concepte de valors mobiliaris

5.2.  Principals tipus de valors

5.2.1. Instruments de patrimoni

5.2.2. Instruments de deute

5.3. Classificació dels instruments financers actius en el  PGC

5.3.1. Informació que ens aporta la classificació

5.3.2. Grups

5.4. Classificació dels instruments financers actius pel PGC de Pymes

5.4.1. Grups

5.5. Concepte de cost amortitzat

5.5.1. El tipus d’interčs efectiu

5.5.2. Significat

5.5.3. Cŕlcul

5.6. Tractaments dels costos inicials de les operacions

5.7. Tractament de les diferčncies en el valor raonable dels instruments a final d’exercici

6.  Comptabilització del Impost de Societats

6.1. Diferčncia entre impostos directes i impostos indirectes

6.1.1. Principals impostos de cada tipus

6.2. Definició del Impost de Societats

6.2.1. Ŕmbit d’aplicació

6.2.2. Base imposable

6.2.3. Tipus impositiu

6.3. Diferčncies entre el resultat comptable i la base imposable

6.3.1. Tipus de diferčncies:permanents i temporŕnies

6.3.2. Diferčncies entre unes i altres

6.4. Comptabilització del impost

6.4.1. Impost corrent

6.4.2. Impost diferit