Registres Comptables
Curs per a persones a l'atur

Hores: 120

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: Properament
Data de finalitzaciˇ: Properament
Dies: de dilluns a divendres
Horari: de 9:00 a 14:00
Objectius:

Interpretar els documents justificants mercantils habituals derivats de l'activitat empresarial i rellevants en la realitzaciˇ dels registres comptables, reconeixent la informaciˇ continguda en els mateixos. 

Registrar comptablement les operacions econ˛miques aplicant el mŔtode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases. Aplicar el mŔtode comptable de partida doble al registre de les transaccions econ˛miques d'acord amb les normes comptables en vigor.

Utilitzar aplicacions informÓtiques de comptabilitat registrant les operacions necessÓries per al registre de les transaccions econ˛miques. 

Metodologia:
Programa:

UNIDAD FORMATIVA 1 Plan general de contabilidad

1.   Interpretaciˇ de la documentaciˇ i de la normativa mercantil i comptable

1.1.Documentaciˇ mercantil i comptable

1.1.1.  Documents justificants mercantils tipus i la seva interpretaciˇ

1.1.2.  Organitzaciˇ i arxiu dels documents mercantils

1.1.3.  Llibres comptables obligatoris i auxiliars

1.2.L'Empresa: Classes d'empreses.

1.3.Conceptes bÓsics: ingrÚs - cobrament; despesa - pagament

 

2.   El patrimoni de l'empresa

2.1.Concepte comptable del patrimoni

2.2.Inventari i masses patrimonials

2.2.1.  Classificaciˇ de les masses patrimonials

2.2.2.  L'equilibri Patrimonial

2.2.3.  Estructura del balanš de situaciˇ

2.2.4.  DiferŔncies entre inventari i balanš de situaciˇ

 

3.   Registres comptables de l'activitat empresarial

3.1.L' instrument de representaciˇ comptable: Teoria dels comptes

3.1.1.  Concepte de cÓrrec i abonament

3.1.2.  Comptes d'Actiu-Passiu

3.1.3.  Comptes de despeses i ingressos

3.2.El mŔtode de registre comptable: La partida doble

3.2.1.  Aplicaciˇ del mŔtode en la comptabilitat

3.3.Balanš de comprovaciˇ de sumes i saldos

3.3.1.  Estructura

3.4.- El resultat de la gestiˇ i la seva representaciˇ comptable: el compte de pŔrdues i guanys.

3.5.Pla General Comptable en vigor.

3.5.1.  Estructura

3.5.2.  Comptes

3.5.3.  Grups

3.5.4.  Comptes

3.5.5.  Subcomptes

3.6.Amortitzaciˇ i provisiˇ

3.6.1.  DiferŔncia entre amortitzaciˇ i provisiˇ

3.6.2.  Tipus d'amortitzacions: amortitzaciˇ lineal

3.6.3.  Tipus de provisions

3.7.Periodificaciˇ de despeses i ingressos

3.8.Realitzar un cicle comptable bÓsic complet

3.9.Tancament i obertura de la comptabilitat

3.10.            La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontol˛gic, el delicte comptable, normativa mercantil entorn del secret comptable

 

4.   Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars.

4.1.Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l'impost.

4.2.Tipus d'IVA vigents a Espanya.

4.3.Comptabilitzaciˇ de l'IVA

4.3.1.  IVA suportat

4.3.2.  IVA repercutit

4.3.3.  IVA suportat no dedu´ble

4.4.L'IVA en les operacions intracomunitÓries.

4.4.1.  Identificar factures amb IVA intracomunitari.

4.4.2.  Comptabilitzaciˇ.

4.5.Liquidaciˇ de l'impost.

4.5.1.  Terminis de declaraciˇ - liquidaciˇ.       

4.5.2.  Explicar com es realitza una liquidaciˇ de l'IVA.

4.5.3.  Realitzar amb exemples prÓctics una liquidaciˇ del model emprat per a Pimes.

 

UNITAT FORMATIVA 2: APLICACIONS INFORM└TIQUES DE COMPTABILITAT

Objectius:

Utilitzar aplicacions informÓtiques de comptabilitat registrant les operacions necessÓries per al registre de les transaccions econ˛miques.

Continguts:

5.       Programes de comptabilitat

5.1.     Estructura dels programes de comptabilitat

5.2.     Prestacions, funcions i procediments

5.3.     Donar d'alta empreses en l'aplicaciˇ informÓtica i les seves dades corresponents

5.3.1.Crear una empresa nova

5.3.2. Dades de l'empresa

5.3.3. Modificar dades

5.4.     Els comptes

5.4.1. Crear el pla de comptes de l'empresa

5.4.2. Donar d'alta comptes

5.4.3. Codificaciˇ

5.4.4. Subcomptes

5.4.5. Modificaciˇ

5.4.6. Eliminaciˇ

5.5.     InstalĚlaciˇ i utilitzaciˇ d'aplicacions informÓtiques actualitzades

5.6.     Realitzaciˇ de c˛pies de seguretat

6.       Registre comptable a travÚs d'aplicacions informÓtiques

6.1.     Introducciˇ de dades comptables en l'aplicaciˇ

6.2.     Utilitats dels assentaments

6.2.1. Introducciˇ

6.2.2. Eliminaciˇ

6.2.3. Re numeraciˇ

6.2.4. Modificaciˇ

6.2.5. C˛pia

6.2.6. Comprovaciˇ

6.3.     Introduir assentaments que permetin el cÓlcul automÓtic de l'IVA

6.4.     Llibres comptables

6.4.1. Obtenciˇ del Llibre Diari

6.4.2. Obtenciˇ del Llibre Major

6.5.     Utilitzaciˇ d'assentaments predefinits per a operacions habituals en l'empresa

6.5.1. Assentaments predefinits per a operacions de compres

6.5.2. Assentaments predefinits per a operacions de vendes

6.6.     Regularitzaciˇ o liquidaciˇ de l'IVA

6.6.1. Obtenciˇ del llibre d'IVA suportat

6.6.2. Obtenciˇ del llibre d'IVA repercutit

6.7.     Balanš de comprovaciˇ de sumes i saldos

6.7.1. Obtenciˇ del balanš

6.8.     Realitzaciˇ del Tancament de l'exercici

6.9.     Obtenciˇ dels Comptes Anuals

6.10.Obertura de la comptabilitat

6.11.Actualitzaciˇ dels comptes codificades en l'aplicaciˇ

6.12.Actualitzaciˇ dels seients i dels conceptes predefinits