Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Curs per a tothom

Hores: 20

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: properament
Data de finalització: properament
Dies: a concretar
Horari: a concretar
Objectius:

Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit IVAi el seu àmbit d'aplicació.

Metodologia:
Programa:
1. Naturalesa de l'impost

2. Exempcions en operacions interiors

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu

4. Adquisicions intracomunitàries de béns

5. Importacions de béns

6. Repercusió de l'impost

7. Deduccions

8. Regla de la prorrata

9. Obligacions dels subjectes passius

10. Comptabilitat del IVA