Registres Comptables
Curs per a persones a l'atur

Hores: 120

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 06/06/2018
Data de finalització: 02/07/2018
Dies: de dilluns a dijous
Horari: de 15:30 a 19:30H
Objectius:

Interpretar els documents justificants mercantils habituals derivats de l'activitat empresarial i rellevants en la realització dels registres comptables, reconeixent la informació continguda en els mateixos. 

Registrar comptablement les operacions econòmiques aplicant el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases. Aplicar el mètode comptable de partida doble al registre de les transaccions econòmiques d'acord amb les normes comptables en vigor.

Utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat registrant les operacions necessàries per al registre de les transaccions econòmiques. 

Metodologia:
Programa:

UNIDAD FORMATIVA 1 Plan general de contabilidad

1.   Interpretació de la documentació i de la normativa mercantil i comptable

1.1.Documentació mercantil i comptable

1.1.1.  Documents justificants mercantils tipus i la seva interpretació

1.1.2.  Organització i arxiu dels documents mercantils

1.1.3.  Llibres comptables obligatoris i auxiliars

1.2.L'Empresa: Classes d'empreses.

1.3.Conceptes bàsics: ingrés - cobrament; despesa - pagament

 

2.   El patrimoni de l'empresa

2.1.Concepte comptable del patrimoni

2.2.Inventari i masses patrimonials

2.2.1.  Classificació de les masses patrimonials

2.2.2.  L'equilibri Patrimonial

2.2.3.  Estructura del balanç de situació

2.2.4.  Diferències entre inventari i balanç de situació

 

3.   Registres comptables de l'activitat empresarial

3.1.L' instrument de representació comptable: Teoria dels comptes

3.1.1.  Concepte de càrrec i abonament

3.1.2.  Comptes d'Actiu-Passiu

3.1.3.  Comptes de despeses i ingressos

3.2.El mètode de registre comptable: La partida doble

3.2.1.  Aplicació del mètode en la comptabilitat

3.3.Balanç de comprovació de sumes i saldos

3.3.1.  Estructura

3.4.- El resultat de la gestió i la seva representació comptable: el compte de pèrdues i guanys.

3.5.Pla General Comptable en vigor.

3.5.1.  Estructura

3.5.2.  Comptes

3.5.3.  Grups

3.5.4.  Comptes

3.5.5.  Subcomptes

3.6.Amortització i provisió

3.6.1.  Diferència entre amortització i provisió

3.6.2.  Tipus d'amortitzacions: amortització lineal

3.6.3.  Tipus de provisions

3.7.Periodificació de despeses i ingressos

3.8.Realitzar un cicle comptable bàsic complet

3.9.Tancament i obertura de la comptabilitat

3.10.            La responsabilitat i la confidencialitat en els registres comptables: Codi deontològic, el delicte comptable, normativa mercantil entorn del secret comptable

 

4.   Comptabilitat de l'IVA en els llibres auxiliars.

4.1.Operacions subjectes, no subjectes i exemptes a l'impost.

4.2.Tipus d'IVA vigents a Espanya.

4.3.Comptabilització de l'IVA

4.3.1.  IVA suportat

4.3.2.  IVA repercutit

4.3.3.  IVA suportat no deduïble

4.4.L'IVA en les operacions intracomunitàries.

4.4.1.  Identificar factures amb IVA intracomunitari.

4.4.2.  Comptabilització.

4.5.Liquidació de l'impost.

4.5.1.  Terminis de declaració - liquidació.       

4.5.2.  Explicar com es realitza una liquidació de l'IVA.

4.5.3.  Realitzar amb exemples pràctics una liquidació del model emprat per a Pimes.

 

UNITAT FORMATIVA 2: APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE COMPTABILITAT

Objectius:

Utilitzar aplicacions informàtiques de comptabilitat registrant les operacions necessàries per al registre de les transaccions econòmiques.

Continguts:

5.       Programes de comptabilitat

5.1.     Estructura dels programes de comptabilitat

5.2.     Prestacions, funcions i procediments

5.3.     Donar d'alta empreses en l'aplicació informàtica i les seves dades corresponents

5.3.1.Crear una empresa nova

5.3.2. Dades de l'empresa

5.3.3. Modificar dades

5.4.     Els comptes

5.4.1. Crear el pla de comptes de l'empresa

5.4.2. Donar d'alta comptes

5.4.3. Codificació

5.4.4. Subcomptes

5.4.5. Modificació

5.4.6. Eliminació

5.5.     Instal·lació i utilització d'aplicacions informàtiques actualitzades

5.6.     Realització de còpies de seguretat

6.       Registre comptable a través d'aplicacions informàtiques

6.1.     Introducció de dades comptables en l'aplicació

6.2.     Utilitats dels assentaments

6.2.1. Introducció

6.2.2. Eliminació

6.2.3. Re numeració

6.2.4. Modificació

6.2.5. Còpia

6.2.6. Comprovació

6.3.     Introduir assentaments que permetin el càlcul automàtic de l'IVA

6.4.     Llibres comptables

6.4.1. Obtenció del Llibre Diari

6.4.2. Obtenció del Llibre Major

6.5.     Utilització d'assentaments predefinits per a operacions habituals en l'empresa

6.5.1. Assentaments predefinits per a operacions de compres

6.5.2. Assentaments predefinits per a operacions de vendes

6.6.     Regularització o liquidació de l'IVA

6.6.1. Obtenció del llibre d'IVA suportat

6.6.2. Obtenció del llibre d'IVA repercutit

6.7.     Balanç de comprovació de sumes i saldos

6.7.1. Obtenció del balanç

6.8.     Realització del Tancament de l'exercici

6.9.     Obtenció dels Comptes Anuals

6.10.Obertura de la comptabilitat

6.11.Actualització dels comptes codificades en l'aplicació

6.12.Actualització dels seients i dels conceptes predefinits