Nòmines i seguretat social II
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 30

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 07/09/2019
Data de finalització: 09/11/2019
Dies: Dissabtes
Horari: 9:00 a 13:00H
Objectius:

Objectius generals:
- Ser capaç de confeccionar contractes, nòmines i seguretat social, així com de gestionar els aspectes legals mes - rellevants.
- Desenvolupar l' activitat laboral en el àmbit de la gestió administrativa.
- Dominar la confecció de tramitar nòmines
Objectius específics:
- Reconèixer els elements clau del full salarial i efectuar els processos de càlcul i tràmits adequats
- Efectuar els procediments relatius a les obligacions amb la seguretat social i hisenda derivats de la relació laboral, complimentant
i tramitant correctament tota la documentació
- Analitzar les modalitats contractuals i la seva utilització
- Conèixer tots els element relacionats amb la gestió de nomines i seguretat social i la seva documentació associada

Metodologia:
Programa:
1. Gestió laboral
1.1. La gestió laboral que es?
1.2. Parts essencials de la gestió laboral
2. Règim general de la seguretat social
2.1. Què és el règim general de la seguretat social?
2.2. Característiques del Regim general de la seguretat social
2.3. Exclusions del regim general
3. Inscripció de l'empresa en la seguretat social. mútues patronals. llibres obligatoris
3.1. Inscripció de les empreses a la seguretat social passos a seguir
3.2. La mútues patronals, característiques i funcions
3.3. Els compliment de les empreses els llibres
4. El règim especial dels treballadors autònoms
4.1. Què és el regim general d'autònom
4.2. Cotitzacions al regim d'autònoms
4.3. Estatut dels autònoms: característiques en quant a les prestacions
5. Llibres obligatoris
5.1. El compliment de la norma en quant els llibres
6. El calendari laboral
6.1. Què és el calendari laboral
6.2. Especificacions i característiques del calendari laboral
7. La contractació de treballadors
7.1. Tipus de contractes
7.2. Contractes de durada indefinida
7.3. Contractes de temps determinat
7.4. Contractes formatius
7.5. Contractes a temps parcial
7.6. Altres modalitats contractuals
8. Enquadrament i afiliació a la seguretat social. altes i baixes
8.1. Mecanisme d'altes, gestió i documentació per el alta
8.2. Les baixes i els seus motius
9. Suspensió i extinció de la relació contractual. Acomiadaments
9.1. Suspensió característiques i efectes
9.2. Causes i tipus de suspensió
9.3. L'extinció de la relació laboral: definició de criteris
9.4. Classificació
9.5. Tipus i efectes
9.6. Liquidació i quitança
10. L'expedient del treballador
10.1. Què és el expedient del treballador en la gestió de nòmines i seguretat social
10.2. Informació i documentació que ha de contenir un expedient
11. Contractes bonificats
11.1. Tipologia de contractes bonificats
11.2. Les bonificacions
12. Tramitació
12.1 Organismes per la tramitació del conceptes salarials.
12.2. Terminis de tramitació i característiques de les mateixes
13. El salari i la seva composició: salari base, plus, complements, hores extres
13.1. El salari base, definició i característiques
13.2. Els pluses, tipologia
13.3. Els complements definició i classificació
13.4. Les hores extres
14. Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització...
14.1. Elements bàsic de la cotització
14.2. Que es la base de cotització i com es calcula
14.3. Tipologia de cotitzacions
15. Liquidacions
15.1. L’extinció de la relació laboral: definició de criteris
15.2. Classificació
15.3. Tipus i efectes
15.4. Liquidació i quitança