Comptabilitat Bàsica
Curs per a treballadors en actiu

Hores: 60

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 02/02/2023
Data de finalització: 27/04/2023
Dies: dimarts i dijous
Horari: de 18:00 a 20:30H
Objectius:

Situar la Comptabilitat en l’entorn de l’empresa. Definir els objectius de la Comptabilitat. Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins són els seus límits.


Objectius específics:

  • Iniciar a l’alumne en els conceptes bàsics
  • Ensenyar-li els procediments tècnics generals
  • Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet
  • Ensenyar-li determinats temes concrets d’aplicació general
  • En definitiva, capacitar-lo perquè pugui portar una Comptabilitat senzilla

Metodologia:

Programa:

1.       El patrimoni

1.1.    El balanç de situació

1.2.    Informació sobre la gestió

1.3.    Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

2.       El procés comptable

2.1.    Els comptes i el Pla General de Comptabilitat

2.2.    Els llibres comptables

2.2.1.Diari

2.3.    Teoria del càrrec i l’abonament

3.       Tractament comptable de les existències

3.1.    La problemàtica dels preus de cost i de vendes

3.2.    Les operacions de compres i vendes

3.3.    La periodificació d’existències

3.4.    El concepte de consum

4.       Tractament comptable de l’IVA

4.1.    L’IVA com a impost sobre el consum final

4.2.    Definició de l’IVA

4.3.    Meritament de l’IVA

4.4.    Comptabilització de l’IVA

5.       Amortitzacions

5.1.    Concepte i necessitat de l’amortització

5.2.    Comptabilització de les amortitzacions

5.3.    Regulació Fiscal de les amortitzacions