Anglès Financer (A2)
Curs per a persones a l'atur

Hores: 190

Sector: tots
Categoria: Idiomes
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 01/07/2021
Data de finalització: 22/09/2021
Dies: de dilluns a divendres
Horari: 09:00 a 14:00H
Objectius:

Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats comercials/ Financeres. 


Interpretar la informació d'un discurs oral, en llengua estàndard, tant en viu com retransmès, en diferents situacions tipus de relació amb un client/a consumidor/a. 

Interpretar de forma eficaç informació rellevant continguda en texts escrits i documents comercials bàsics utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades. 

· Produir missatges orals en situacions de relació amb un client per satisfer les seves necessitats.

· Redactar i emplenar documentació comercial bàsica utilitzant les eines d'interpretació, manuals i informàtiques, i fonts d'informació adequades. 

· Interactuar oralment amb fluïdesa i espontaneïtat, en situacions de relació de comunicació interpersonal amb un client/consumidor.

Requisits d'accés:

- Batxillerat o FP1 
- Prioritat persones en situació d'atur.

Metodologia:


Programa:

L'atenció a client en anglès.

Formes i construccions de cortesia.

Formes i construccions de protocol. 

Atenció de peticions. 

Agraïments i excuses. 

Expressions en gerundi. 

Entonació cortès. 

Present simple i continu.

Accentuació en la paraula i la frase.

Llenguatge telefònic.

Formes de preguntes indirectes.

La presentació de productes i serveis en anglès. Exposició de les condicions comercials.

Exposició de descripcions tècniques.

Els verbs modals.

Superlatius i comparatius.

Estructures amb If, when, unless, in case & until. 

Estructures amb recommend, advise & sugest.

Prefixos que formen paraules amb significat oposat.

Expressions amb say & tell, make & do.

Comparatius i superlatius: er / more than ... as ... as, the -est / the most.

Estructures amb recommend, advise & sugest.

Estructures amb would & might.

Condicional segon: supposing, to have something done ... 

Segon condicional de possibilitat futura: might & could. 

La presentació de fets i xifres en anglès. 

Preposicions en llenguatge bancari. 

Verbs de canvi rise, fall, increase, decrease. 

Adjectius i adverbis / Causa i efecte. 

Estructures amb Have you ever ...? 

Present perfecte per a accions recents.

Expressar intencionalitat: going to & will 

Intercanvi d'opinió: should. 

Temps de passat. 

Present amb for & since. 

Pronunciació de el passat. 

Les necessitats i objectius de l'Empresa en matèria financera.

Maneig d'un Pressupost d'empresa.

Maneig d'un Pla de Finançament d'empresa.

Maneig de gràfics sobre evolució dels recursos i les ocupacions financers en una empresa.

Supòsit d'identificació de necessitats canviants en matèria financera i d'oferta i mercats financers.

Maneig d'un Pla d'inversió d'empresa.