Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
Curs per a tothom

Hores: 40

Sector: tots
Categoria: Comptabilitat - finances
Tipologia: curs
Preu: 410€, 390€ ex-alumnes
Data d'inici: 27/05/2021
Data de finalització: 28/10/2021
Dies: dijous
Horari: de 19:00 a 21:00H
Objectius:

Conèixer les característiques generals de l'impost sobre el valor afegit IVA i el seu àmbit d'aplicació.

Metodologia:
Programa:
1. Naturalesa de l'impost

2. Exempcions en operacions interiors

3. Lloc de realització. Meritació. Base imposable i subjecte passiu

4. Adquisicions intracomunitàries de béns

5. Importacions de béns

6. Repercussió de l'impost

7. Deduccions

8. Regla de la prorrata

9. Obligacions dels subjectes passius

10. Comptabilitat del IVA