Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3
Curs per a tothom

Hores: 180

Sector: tots
Categoria: Idiomes
Tipologia: curs
Preu: subvencionat
Data d'inici: 27/12/2021
Data de finalització: 18/07/2021
Dies: dilluns i divendres
Horari: 9:00 a 13:00H
Objectius:

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera
(anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que
permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres
situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada i en una llengua estàndard.

*Nivell Entrada A2

Metodologia:
Programa:
1. Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa
2. Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa
3. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per escoltar, parlar i conversar
4. Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per llegir i escriure
5. Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació