Àmbits

Aula Centre de Formació dissenya els seus plans curriculars formatius atenent l'evolució de les necessitats de les empreses i els canvis legislatius, estratègics i socioeconòmics que es produeixen així com els indicadors i prospeccions de mercats de futur.

Des d'aquest posicionament, Aula manté unes programacions i uns àmbits formatius estàndard, però fonamentalment s'adequa als continguts i als destinataris que l'acció formativa requereix.


Auditories de nivell

Les 'auditories de nivell' són el punt de partida per endegar un pla de formació específic d'acord amb les necessitats empresarials i la disponibilitat real dels càrrecs directius. Aquest enfocament innovador és una eina per valorar, en termes de rendibilitat, aspectes més enllà dels estrictament monetaris, i analitzar-ne els referits a nivells de satisfacció de clients, empleats i proveïdors, englobats amb el que s'anomena 'comptabilitat relacional' o valors empresarials intangibles.

En funció d'aquests paràmetres, Aula estableix conjuntament amb les empreses, el format i la durada de la formació, així com el ponent que millor ha de satisfer la resolució del 'forat' formatiu.

Seminaris

Com a resposta a les necessitats empresarials en matèria de formació, el format de 'seminari' és el que millor s'adiu a la disponibilitat dels càrrecs directius i el que millor permet el tractament específic i especialitzat d'una temàtica.


Els Seminaris es programen, entre altres, com a resultant de:

a/ una auditoria de nivell

b/ un acord amb un sector empresarial, una unió o associació empresarial, comercial, etc.

c/ detecció d'un forat formatiu a causa d'un canvi legal, administratiu, incorporació de noves tecnologies, etc.

Cursos in company

És la formació-guant, és a dir, l'adaptada totalment als requeriments d'una empresa tant en el fons com en la forma.

Es pacta conjuntament el programa de formació i s'imparteix a la seu del client, en l'horari i durada requerit.