Històric de notícies

Veure Notícies de l'any:
- 2020
- 2019
- 2017
- 2016
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2005
- 2004
Està veient les notícies de l'any 2007
S'HA APROVAT EL NOU PLA GENERAL DE COMPTABILITAT
  com serà la seva aplicació enguany?
16/11/2007
L’ICAC va publicar ,el passat mes de juliol de 2007, l’esborrany del Nou Pla General de Comptabilitat i el 16 de novembre es va aprovar el definitiu, que és obligatori per a totes les empreses a partir de l’1 de gener de d'enguany. Entre les principals novetats, cal incidir en què incorpora bona part de les disposicions obligatòries incloses a les NIIF (Normes Internacionals d’Informació Financera). A títol d’exemple, s’incorpora el criteri de valor raonable com a mètode d’assignació de valor per a determinats actius i passius, essencialment de caràcter financer. Així mateix, el compte de pèrdues i guanys passa a tenir un format vertical i s’afegeixen dos nous estats: l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxes d’efectiu. Per un altre costat, s’eliminen aspectes que no estan permesos per les NIIF, com ara el quadre de finançament i tampoc es podrà amortitzar el fons de comerç i, com a contrapartida, s’haurà de realitzar un test de deteriorament per comprovar si aquest fons de comerç ha perdut valor. En definitiva estem davant una reforma important i , en conseqüència, serà necessari que tos els professionals i persones vinculades amb la comptabilitat coneguin amb profunditat el qui, el què i el quan d’aquest nou model comptable.
 
   
      Publicat per Jordi SANGLAS DE ALBA